- -
Universitat Politècnica de València

Campus d'Alcoi

 
Inici UPV Alcoi :: El Campus

Òrgans de govern


Òrgans de govern unipersonals


Director

El director del Campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València ostenta la representació del centre i exerceix les funcions de direcció i gestió ordinaria del mateix. És nomenat pel Rector per un període de quatre anys, previa elecció per la Junta d'Escola entre professors i professores amb vinculació permanent a la Universitat.Subdirectors

Per al millor acompliment de les seues funcions, el director comptara amb l'auxili dels subdirectors en les arees d'activitat a les quals responga la seua denominació. Són nomenats pel rector a proposta del director, d'entre el personal adscrit al Centre.Secretari

El secretari és nomenat pel rector a proposta del director, entre funcionaris adscrits al Centre. Les seues funcions, entre unes altres, són la de redactar i custodiar les actes dels organs de govern del Centre i les actes de qualificació d'examens; expedir certificacions i cuidar de la publicitat dels acords i resolucions dels organs del centre.
organs de govern col·legiats


Junta d'Escola

La Junta d'Escola, presidida pel director, és l'organ de govern de l'EPSA. La Junta d'Escola estara composta per 65 membres, 5 nats (director, secretari de l'Escola, el subdirector-cap d'Estudis, el cap dels Serveis Administratius i el Delegat d'Alumnes) i 60 membres electes.
Altres organs


Comissions acadèmiques

L'EPSA creara, per cada títol, una Comissió academica de Títol (CAT), una Comissió d'Avaluació (CA) i una Comissió de Reclamacions d'Avaluació (CRE). Les competencies de les CAT seran la gestió academica del títol; definició dels objectius anuals de qualitat; Informe de gestió i disseny del Pla de Millora del Títol. La CA és l'encarregada de realitzar l'avaluació per currículum dels alumnes. Finalment, la CRE s'encarregara de resoldre les reclamacions sobre les qualificacions dels actes d'avaluació que realitzen els alumnes.Directors Academics de Títol / Coordinadors de Titulació

Són els responsables acadèmics dels títols de Grau i Master que s'imparteixen en l'EPSA. Seran nomenats pel Rector, a proposta del Director i previa elecció per la Junta d'Escola, d'entre els professors, funcionaris o contractats a temps complet, que impartisquen docencia en el títol.Responsables de Departament

En l'EPSA imparteixen docencia 23 departaments de la UPV. Estan encarregats de coordinar els ensenyaments en una o diverses arees de coneixement d'acord amb la programació docent del centre i de recolzar les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat.Inauguració nomene edifici "Georgina Blanes"
Plaça Ferràndis i Carbonell
La ciutat d´Alcoi
Acte de Graduació 2016

EMAS (Obri nova finestra)