- -
Universitat Politècnica de València

Campus d'Alcoi

 
Inici UPV Alcoi :: El Campus :: Organs de govern

Comissions acadèmiques

Els 6 títols de Grau compten amb una Comissió academica de Títol (CAT), les competències de la quan, són:

  • Gestió acadèmica del títol i coordinació docent.
  • Proposada de les condicions d'admissió i reconeixement de crèdits a les comissions que a aquest efecte dispose la Universitat Politècnica de València.
  • Resolució de les sol·licituds d'exempció dels requisits de progrés de l'alumnat.
  • Aprovació dels plans de matrícula dels estudiants quan es requerisca.
  • Definició dels objectius anuals de qualitat del Títol.
  • Elaboració de la proposta d'Informe de Gestió del Títol per a la seua aprovació pel màxim òrgan de govern de l'Estructura Responsable del Títol.
  • Disseny del Pla de Millora del Títol.
  • Verificació del compliment dels contractes programa.
  • Revisió de guies docents amb rendiment anòmal i adopció de les mesures pertinents.
  • Qualssevol altres que li siguen encomanades per l'òrgan col·legiat de major rang de l'estructura responsable de Títol o per la Comissió de Permanència i Avaluació per Currículum.

Títols de Grau:A més, els 4 Màsters Universitaris també compten amb CAT cadascun.


Masters Universitaris:


Paelles universitàries
Vista de la ciutat de Muro
Acte de Graduació 2016
Pistes de pàdel de la zona esportiva

EMAS (Obri nova finestra)