- -
Universitat Politècnica de València

Campus d'Alcoi

 
Inici UPV Alcoi :: Estudis

Treball Fi de Grau/Màster
Normativa:


Calendari de defenses:

La sol·licitud d'avaluació (defensa) del TFG/TFM es realitzarà en les dates assenyalades en el següent calendari:

Convocatoria Lliurament de documentació Defensa davant el Tribunal
Octubre 2020 01/10 al 07/10 21/10 al 28/10
Novembre 2020 02/11 al 06/11 23/11 al 27/11
Desembre 2020 (*) 01/12 al 04/12 14/12 al 18/12
Febrer-Març 2021 08/02 al 12/02 08/03 al 17/03
Maig 2021 03/05 al 07/05 17/05 al 28/05
Juny 2021 01/06 al 08/06 18/06 al 29/06
Julioy 2021 01/07 al 07/07 12/07 al 28/07
Setembre 2021 23/07 al 30/07 08/09 al 29/09

(*): Convocatòria extraordinària. Només per a alumnes que necessiten aportar el títol per a completar els requisits en matrícula de Màster o altres circumstàncies especials (que seran valorades per l'ERT). S'haurà d'enviar una sol·licitud justificada documentalment abans del 20 de novembre de 2020 mitjançant poli[Consulta] - EPSA - Treball Fin de Grau/Màster - Defensa de TFG/TFM.


Els dies previstos de defensa assignats per a cada titulació en les convocatòries de juliol i setembre seran:

Juliol 2021 Setembre 2021
Alumnes amb preinscripció per al Màster (**) 12 i 13 ---
Grau E. Disseny 15,16 i 19 24, 27 i 28
Grau E. Informàtica 16 i 19 24 i 27
Grau ADE 19, 20 i 21 22, 23 i 24
Grau E. Elèctrica 20 i 21 8 i 9
Grau E. Química 21 i 22 20 i 21
Grau E. Mecànica 22, 23, 26 i 27 14, 15, 16 i 17
Màster MUIPCM 20 i 21 10 i 13
Màster MUIOL 16 10
Màster MUDE 22 13
Màster MUIT 20 i 21 14 i 15


(**): Sólo para alumnos que acrediten preinscripción en Máster u otras circunstancias especiales (que serán valoradas por la ERT). Adicionalmente a la solicitud de defensa se deberá enviar la justificación documental a icatala@upv.es.


Sol·licitud de defensa. Documentació a presentar:

La sol·licitud per a la defensa del TFG/TFM ha de formalitzar-se, en els terminis corresponents, des de la Intranet UPV - Gestió de TFG/TFM (Ebron). L'ajuda del procés de sol·licitud la teniu disponible en el següent document. La sol·licitud a presentar ha d'incloure els següents fitxers:

 • MEMÒRIA. Un fitxer amb el nom 'Memoria' en format PDF, que ha de contenir:
  • El treball complet

  • Portada de la memoria:

   Com a primera pàgina de la memoria la portada emplenada en tots els camps indicats entre claudators [ ]. La portada es pot descarregar des de aquí Portada del TFG.


  • Resum i Paraules clau:

   La segona pàgina de la memoria serà un resum del TFG/TFM tant en la llengua de redacció del treball com en angles. El resum haurà de reflectir el contingut de treball de forma precisa i descriptiva (entre 50 i 200 paraules). En aqueixa mateixa pàgina s'inclouran, com a maxim, 5 paraules clau. Les paraules clau assignades al treball hauran de reflectir la matèria, mètode, lloc o qualsevol altre aspecte rellevant per a la recuperació del treball en cerques bibliografiques en una base de dades. L'alumne emplenara en el formulari les paraules clau en els mateixos idiomes que el resum.


 • ANNEXOS. Tota la documentació annexa que es considere necessària (llistats de programes, aplicacions informàtiques desenvolupades, fitxers audiovisuals, etc.) dins de la carpeta ?Fitxers annexos?, en un fitxer ZIP comprimit.
 • Confidencialitat. Si l'alumne sol·licita la defensa del TFG/TFM amb restricció de publicitat, pujarà la sol·licitud de confidencialitat i el conveni de confidencialitat amb empresa o justificació de generació de patents. En cas de no adjuntar-se serà denegada aquesta opció.
 • Justificant per a la defensa per videoconferència. Document justificatiu per a sol·licitar la defensa per mitjà de videoconferència. En cas de no adjuntar-se serà denegada aquesta opció.
 • Una vegada s'haja comprovat la documentació, s'assignarà a l'alumne un torn, sessió i tribunal per a realitzar la defensa del treball. Es comunicarà a l'alumne, mitjançant correu electrònic a l'adreça institucional de la UPV, a través de la plataforma de Gestió de TFG/TFM. El torn i sessió assignat, així com la ubicació en la qual tindrà lloc la defensa del treball.

  En els següents enllaços pots trobar Recursos i Ajudes per al teu TFG/TFM:


  Criteris d'avaluació:


  Observacions per al Doble Grau ADE + Gestió Turística:

  Ja que es tracta d'un doble títol de grau, els alumnes han de realitzar un TFG en GADE i un TFG en GGT.

  En el segon quadrimestre del 5é curs es realitzarien les pràctiques en empreses (18 ECTS, obligatoris en l'actual pla d'estudis de GGT) i els TFG (15 ECTS dividits en 2 treballs 7,5 + 7,5), de manera que aquest últim quadrimestre es podria desenvolupar sense vinculació concreta a cap dels dos campus.

  El TFG de GGT és de 12 ECTS pero 4,5 corresponen a l'assignatura tècniques de Recerca i presentació del TFG que es proposara online, perque puga ser cursada en 5S A tant pels alumnes que estiguen a Gandia com pels quals estiguen a Alcoi.

  L'alumne podrà optar per elaborar una memòria del TFG de 7,5 ECTS per a cadascun dels títols o una conjunta de 15 ECTS, encara que la defensa ha de fer-se en cadascuna de les titulacions.  Terrassa de la cafeteria del Campus
  Escola d
  Edifici de Ferràndis
  Classes de spinning

  EMAS (Obri nova finestra)